Bản Tin Duy Hưng Logistics

Công nghiệp 4.0: Thực tế về những cơ hội, thách thức và rủi ro  (22/10/2018)

Khi ngành công nghiệp sản xuất chuyển từ vận hành vật lý sang công nghệ mạng, tự động hóa và trao đổi dữ liệu hơn đã thúc đẩy sự tiến bộ của sản xuất thông minh. Những tiến bộ này ngày càng phát triển mạnh mẽ và thay thế phương pháp truyền thống. Tất cả những cơ hội, thách thức và rủi ro được chúng tôi thể hiện trong Bản đồ Đổi mới Công nghiệp 4.0 sau đây.